NEM XYM XEM
XYM&XEM used all over the world

XYM&XEM used all over the world

XYMとXEMはいずれキャッシュカードとなり世界中で高速かつ安全に決済することができるようになるという未来をカードで現しました。

Author: xemjinjya
Published on: 03/08/2020 16:06 (edited on: 04/08/2020 22:14)
Upvotes

0

Downvotes

10

xemjinjya (1.481)
Graphic Designer
1.525 Reputation
25617 Points
61 Activities